Skip to content Skip to footer

Huisregels

Huisregels Hid Hero en het referendum

Hid Hero en het referendum wordt georganiseerd door stichting Theater over het Water. De producent van deze theatervoorstelling is door het bestuur gemandateerd om de opgestelde huisregels te bewaken en na te (laten) leven. De producent is bevoegd passende maatregelen te nemen als blijkt dat de huisregels door bezoekers of deelnemers niet worden nageleefd.
De huisregels voor Hid Hero en het referendum zijn om de volgende redenen opgesteld:
– het bijzondere karakter van Hid Hero en het referendum te bewaren en het plezier van alle bezoekers te bevorderen
– de veiligheid van alle bezoekers, andere betrokkenen en installaties te waarborgen
– de omgeving en de belangen van omwonenden te beschermen

De huisregels gelden voor alle deelnemers en bezoekers aan Hid Hero en het referendum. De producent of diens plaatsvervanger beoordeelt van tevoren of indien nodig op de avond van het evenement of nog additionele regels nodig zijn. Ook ziet hij/zij er op toe dat deze worden gecommuniceerd en nageleefd. Wanneer de huisregels niet worden nageleefd, kan de producent of diens plaatsvervanger optreden. Hij/zij heeft het recht in zeer ernstige gevallen de betrokkenen van het terrein te laten verwijderen of zelfs het evenement te beëindigen. Het betreden van het voorstellingsterrein is op eigen risico. Stichting Theater over het Water, de rechtspersoon die Hid Hero en het referendum organiseert, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeval of diefstal. Bezoekers wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen of in geparkeerde auto’s achter te laten.

Onze huisregels

Opvolgen van Aanwijzingen
Alle bezoekers dienen onder alle omstandigheden volledige medewerking te verlenen aan hulpverleners en direct alle aanwijzingen van de producent en dienstdoende Hid Hero-medewerkers op te volgen.

Toegang
– Alleen met een geldig toegangsbewijs krijgen bezoekers toegang tot het terrein
– Om veiligheidsredenen kan visitatie plaatsvinden door beveiligingsmedewerkers. Bij weigering kan de toegang worden ontzegt
– Honden worden niet toegelaten, tenzij het blindengeleide- of hulphonden betreft.
– Het betreden van het terrein betekent dat men zich verplicht zich aan de huisregels te houden

Goede sfeer
Alle bezoekers en deelnemers nemen medeverantwoordelijkheid om van het evenement, en voor alle betrokkenen, een succes te maken. Iedereen draagt bij aan een goede, open, gemoedelijke sfeer, is behulpzaam voor andere, vooral voor eventueel hulpbehoevende, bezoekers. Iedereen respecteert de omgeving, de belangen van omwonenden, installaties en voorzieningen.

Veiligheid
– Gangpaden en vluchtwegen dienen ten alle tijden vrijgehouden te worden
– Orde en netheid dient door iedereen te worden gehandhaafd
– Het is niet toegestaan podia, tenten, bomen, hekken, bouwwerken of andere bouwwerken op het terrein te beklimmen
– Open vuur is nergens toegestaan
– Roken is niet toegestaan behalve op de aangewezen rookplek

Video, foto en geluidsopnamen
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op kan voor komen. De stichting Theater over het Water gebruikt deze opnamen uitsluitend voor promotionele doeleinden.

Overig
– Het is niet toegestaan (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren mee te nemen op de voorstellingslocatie
– Er wordt geen alcohol verkocht aan minderjarigen of aan bezoekers die afwijkend of agressief gedrag vertonen
– Na 23.30 uur is het ‘theatercafé’ gesloten. Er wordt dan niet meer geschonken.
– Bij norm-overschrijdend gedrag (inclusief seksistisch of racistische uitingen en gedragingen) en bij het plegen van strafbare feiten wordt altijd en direct de politie ingeschakeld en de betrokkenen van het terrein verwijderd.
– Wildplassen is verboden en bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
– Het bezit, verhandelen of gebruiken van (hard) drugs is niet toegestaan. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke verwijdering van het terrein en wordt direct de politie geïnformeerd.